Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 47K/187/1999

(PO) AGROVERZIA, spol. s r.o., IČO 31640095

Muľa 60, 99122 Muľa

Krajský súd vBanskej Bystrici, ako s...
Dátum zverejnenia:
23.01.2020
Zverejnený v OV č.:
15/2020
Krajský súd v Banskej Bystrici
47K/187/1999, AGROVERZIA, s.r.o. " v konkurze", IČO: 31640095, Muľa 60, 99122 Muľa, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                    Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGROVERZIA, s.r.o. „ v konkurze“, Muľa 60, IČO: 31 640 095, takto

 

                                                                                r o z h o d o l :

 

                                                                                 z v o l á v a

 

                                                               schôdzu konkurzných veriteľov na deň

                                                  13. februára   ( štvrtok) 2020  o 9.00 hod. na č. dverí 113

                                          v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Ul. Skuteckého č. 7,

                                          na návrh JUDr. Maríny Gallovej, Jilemnického 30, 036 01 Martin

                                                             správkyne  konkurznej podstaty úpadcu:

                                               AGROVERZIA, s.r.o. „ v konkurze“, Muľa 60, IČO: 31 640 095

 

 

P R O G R A M:

 

  1. Úvod
  2. Určenie ďalšieho postupu pre speňažovanie bytov 2,4,1 na LV č. 3704 v okrese Revúca, v obci Tornaľa nachádzajúcej sa v katastrálnom území Tornaľa a bytu č. 6 nachádzajúci sa v okrese Revúca, v obci Tornaľa v katastrálnom území Tornaľa
  3. Rôzne  

P o u č e n i e  :  Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj  výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Banskej Bystrici, dňa  21. januára 2020

 

 

 

                                                                            JUDr. Miriam   Boborová  Sninská

                                                                                         sudca