Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
23.01.2020
Zverejnený v OV č.:
15/2020
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
, Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019 S1755
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

LEGATOs Recovery k.s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I, odd.: Sr, vložka č. 1508/B,  správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. Limbašské družstvo so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika,  IČO: 45 630 615, týmto zverejňuje súpis všeobecnej majetkovej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka z účtu v banke

Právny dôvod vzniku: Peňažná pohľadávka z účtu úpadcu vedeného v Tatra banka, Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930 na účte IBAN: SK35 1100 0000 0029 2687 0017 so zostatkom k 21.11.2019 v sume 923,96€

Súpisová hodnota: 923,96€

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu

Sporný zápis: NIE

Deň zapísania: 21.11.2019

 

2. Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku na činnosť predbežného správcu splatného pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu 

Dlžník: Okresný súd Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava

Súpisová hodnota: 1.500,00€

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu

Sporný zápis: NIE

Deň zapísania: 21.11.2019

 

3. Peniaze v pokladni - hotovosť

Právny dôvod vzniku: Zostatok peňažných prostriedkov v pokladni k 21.11.2019 v sume 9.456,78€

Súpisová hodnota: 9.456,78€€

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu

Sporný zápis: NIE

Deň zapísania: 21.11.2019

 

4. Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku: pohľadávka voči dlžníkovi PAND s.r.o., Andrusovova 9, Bratislava 851 01, IČO: 36 358 975

vo výške 12.615.270,68€, ktorá vyplýva zo (i)Zmluvy o úvere  zo dňa 24.07.2017 uzatvorenej medzi AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155 Bratislava 831 05, IČO: 35 812 168 a uvedeným dlžníkom PAND s.r.o., úver 1.500.000,00€ + vyčíslené úroky 690, zo (ii)Zmluvy o úvere zo dňa 27.04.2017 medzi AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155 Bratislava 831 05, IČO: 35 812 168 a uvedeným dlžníkom PAND s.r.o., úver 5.900.000,00€ + vyčíslené úroky vo výške 168.740,00€, zo (iii)Zmluvy o úvere zo dňa 27.03.2017 medzi  AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155 Bratislava 831 05, IČO: 35 812 168 a uvedeným dlžníkom PAND s.r.o., úver 4.900.000,00€ + vyčíslené úroky 145.840,68€, a ktorú  spoločnosť MARBLES GROUP, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 46 410 317 nadobudla na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 29.07.2019 od Ing. Petra Gašpara; pohľadávka následne v celosti postúpená od postupcu: MARBLES GROUP, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, IČO: 46 410 317 na   úpadcu ako postupníka zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 31.07.2019. Pohľadávka bola postúpená ku dňu podpisu Zmluvy o postúpení pohľadávok z 31.07.2019.

Dlžník: PAND s.r.o., Andrusovova 9, Bratislava 851 01, IČO: 36 358 975

Súpisová hodnota: 12.615,27€

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu

Sporný zápis: NIE

Deň zapísania: 10.01.2020

 

5. Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku: Pohľadávka na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých dlžníkovi  v sume: 1.000,00€ dňa 11.05.2016;

Dlžník: PB DEVELOPMENT, s.r.o., Seberíniho 9 Bratislava 821 03, IČO: 36 689 556

Súpisová hodnota: 1.000,00€

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu

Sporný zápis: NIE

Deň zapísania: 10.01.2020

 

6. Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku: Zmluva o úvere zo dňa 18.08.2016 uzatvorená medzi veriteľom: ENNEL, s. r. o., Seberíniho 9, Bratislava 821 03, IČO: 44 728 930 a dlžníkom: PB DEVELOPMENT, s.r.o., Seberíniho 9 Bratislava 821 03, IČO: 36 689 556, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru v sume: 520.000,00€ spolu s dohodnutým úrokom a záväzok dlžníka poskytnutý úver+úrok splatiť veriteľovi; pohľadávka následne  v celosti istiny: 520.000,00€ spolu s vyčísleným úrokom: 39.035,00€ postúpená  dňa 21.02.2019 zmluvou o postúpení pohľadávok  zo dňa 21.02.2019 z veriteľa ako postupcu na úpadcu ako postupníka

Dlžník: PB DEVELOPMENT, s.r.o., Seberíniho 9 Bratislava 821 03, IČO: 36 689 556

Súpisová hodnota: 559.035,00€

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu

Sporný zápis: NIE

Deň zapísania: 10.01.2020

 

V Bratislave, dňa 20.01.2020

 

LEGATOs Recovery  k.s.

Správca konkurznej podstaty úpadcu