Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/93/2019

(FO) Humajová Anna (04.06.1983)

Pod Kalváriou 4916/50B , 95501 Topoľčany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.01.2020
Zverejnený v OV č.:
15/2020
Dlžník:
Humajová Anna IČO 04.06.1983, , Pod Kalváriou 4916/50B, 95501 Topoľčany,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/93/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/93/2019 S1863
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 27OdK/93/2019 na majetok dlžníka: Anna Humajová, nar. 04.06.1983, bytom Topoľčany, Pod Kalváriou č. 4916/50B, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem, že:

Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Anna Humajová, nar. 04.06.1983, bytom Topoľčany, Pod Kalváriou č. 4916/50B  k o n č í .

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

 

Tomáš Timoranský, správca