Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1091/2019

(FO) Didiáš Tibor (06.07.1971)

Na Hrbe 4294, 97401 Banská Bystrica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.01.2020
Zverejnený v OV č.:
15/2020
Dlžník:
Tibor Didiáš IČO 06.07.1971, , Na Hrbe 4294/20, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Trhová 1, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/1091/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1091/2019 S1948
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Tibor Didiáš, nar. 6.7.1971, trvale bytom Na Hrbe 429/420, 974 01 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tibor Didiáš, s miestom podnikania Na Hrbe 429/420, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 174 817 oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

MS Insolvency, k. s., správca

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie