Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1091/2019

(FO) Didiáš Tibor (06.07.1971)

Na Hrbe 4294, 97401 Banská Bystrica

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.01.2020
Zverejnený v OV č.:
15/2020
Dlžník:
Tibor Didiáš IČO 06.07.1971, , Na Hrbe 4294/20, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Trhová 1, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/1091/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/1091/2019 S1948
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:

Tibor Didiáš, nar. 6.7.1971, trvale bytom Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tibor Didiáš, s miestom podnikania Na Hrbe 4294/20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 174 817 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedná prestávka 11:30 – 12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovu adresu: marek.simoncic@gmail.com, alebo na čísle mobilného telefónu: 00421 911 682 233.

Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie