(PO) Blitshtein Trading, s.r.o., IČO 46853359

Trenčianska 53, 82109 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
24.01.2020
Zverejnený v OV č.:
16/2020
Dlžník/Úpadca:
Blitshtein Trading, s.r.o. IČO 46853359, , Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2019
Spisová značka správcu:
8K/51/2019 S322
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/51/2019, týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 12.02.2020 (streda) o 11.00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4 poschodie.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Voľba Zástupcu veriteľov,

3. Záver.

Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Oliver Korec, správca.