(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

priznáva správcovi: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kance...
Dátum vydania:
21.1.2020
Dátum zverejnenia:
27.01.2020
Zverejnený v OV č.:
17/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/14/2019
ICS:
8119213045
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Navrhovatelia:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, 06601 Kochanovce 231, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, správcom ktorého je JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník o odmene a náhrade výdavkov predbežného správcu, takto
Rozhodnutie:
priznáva správcovi: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré jej budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 13.08.2019 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 22/2019.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: