Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/453/2019

(FO) Kušnieriková Alena (11.02.1962)

Lomená 28 , 04001 Košice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.01.2020
Zverejnený v OV č.:
19/2020
Dlžník:
Alena Kušnieriková IČO 11.02.1962, , Lomená 28, 04001 Košice,
Správca:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová , Žižkova 6, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/453/2019
Spisová značka správcu:
26OdK/453/2019 S791
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Alena Kušnieriková, nar.: 11.02.1962, bytom: Lomená 28, 040 01 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Alena Kušnieriková – KINEX, s miestom podnikania: Lomená 28, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35 233 991, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.01.1999 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Alena Kušnieriková, nar.: 11.02.1962, bytom: Lomená 28, 040 01 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Alena Kušnieriková – KINEX, s miestom podnikania: Lomená 28, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35 233 991, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.01.1999, sp. zn. 26OdK/453/2019, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca