Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
29.01.2020
Zverejnený v OV č.:
19/2020
Dlžník:
Hrášek Vladimír IČO 13.11.1952, , M.Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1252/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1252/2019 S1925
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Vladimír Hrášek, nar. 13.11.1952, bytom M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Hrášek, s miestom podnikania Chemická 11, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 32 135 777, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS: 512522019, do poznámky prosím uviesť „konkurz Vladimír Hrášek“.

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Banskej Bystrici, 24.01.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca