Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1252/2019

(FO) Hrášek Vladimír (13.11.1952)

M.Chrásteka 505/1 , 96501 Žiar nad Hronom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
29.01.2020
Zverejnený v OV č.:
19/2020
Dlžník:
Hrášek Vladimír IČO 13.11.1952, , M.Chrásteka 505/1, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1252/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1252/2019 S1925
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca dlžníka Vladimír Hrášek, nar. 13.11.1952, bytom M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Hrášek, s miestom podnikania Chemická 11, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 32 135 777, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku,  nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk.

V Banskej Bystrici, 24.01.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka