(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
30.01.2020
Zverejnený v OV č.:
20/2020
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámene o pätovnom stanovení hodnoty majetku

JUDr. Lenka Ivanová, správca úpadcu Ladislava Bašternáka v konkurze sp.zn. 8K/14/2019 v súlade s §77 ods.6 ZKR opätovne stanovila hodnotu majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu, OV č. 142/2019 dňa 25.07.2019, z dôvodu jej stanovenia znaleckým posudkom.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Byt, 4izbový byt- 3 izby + spoločenská miestnosť  a príslušenstvo

Por. č. súpisovej zložky:

1

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Byt sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo bytu:

4-C

Číslo poschodia:

4

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

37764/1040234

 

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu                                                                                          

Súpisová hodnota: 1.543 392,44 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

2

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS1

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1716/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 30.735,35 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

3

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS2

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1800/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 30.393,16 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

4

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS3

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1800/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 27.832,20 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

5

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS4

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1800/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 27.832,20 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Skladový priestor

Por. č. súpisovej zložky:

6

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

2D

Číslo poschodia:

-2

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

556/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 9.333,16 EUR

V Bratislave dňa 27.01.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca