Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/11/2020

(FO) Morvay Peter (21.08.1972)

Lesná 662, 95801 Partizánske

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.01.2020
Zverejnený v OV č.:
20/2020
Dlžník:
Peter Morvay IČO 21.08.1972, , Lesná 662/11, 958 01 Partizánske,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/11/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/11/2020 S445
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu Peter Morvay, nar. 21.08.1972,  trvale bytom Lesná 662/11, 958 01 Partizánske,  týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598. 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca