Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/11/2020

(FO) Morvay Peter (21.08.1972)

Lesná 662, 95801 Partizánske

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.01.2020
Zverejnený v OV č.:
20/2020
Dlžník:
Peter Morvay IČO 21.08.1972, , Lesná 662/11, 958 01 Partizánske,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/11/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/11/2020 S445
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu  Peter Morvay, nar. 21.08.1972,  trvale bytom Lesná 662/11, 958 01 Partizánske, zastúpený  Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 – Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so  sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku  č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod.  Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, na č. tel. 032 7715062 alebo na emailovú adresu advokatfrano@gmail.com.  

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca