Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
31.01.2020
Zverejnený v OV č.:
21/2020
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 0, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada (ďalej len "dlžník") , bolo dňa 28.1.2020 zverejné vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 150/2019 zo dňa 6.8.2019, a to zverejnením v Obchodnom vestníku č. 18/2020 zo dňa 28.1.2020 pod K007788.

Správca týmto oznamuje, že sa jedná o nesprávne zverejnenie, pričom správca oznamuje, že na zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 18/2020 zo dňa 28.1.2020 pod K007788 sa neprihliada.

JUDr. Suchanová Vlasta, správca