Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/233/2019

(FO) Fógel Miroslav (03.02.1966)

Rozmarínová ul. 6172, 93401 Levice

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
03.02.2020
Zverejnený v OV č.:
22/2020
Dlžník:
Miroslav Fógel IČO 03.02.1966, , Rozmarínová 6172/6, 934 01 Levice,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
30OdK/233/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/233/2019 S 1235
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

 

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Fógel, nar. 03.02.1966, bytom Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fógel s miestom podnikania Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 34 690 271 (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

 

III. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

 

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Lupo, EČV: LV-404DH, VIN: WVWZZZ6XZXW105468, čierna metalíza, r.v. 2006

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

 

 

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

 

Podmienky ponukového konania:

Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Miroslav Fógel – NEOTVÁRAŤ“.

 

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania. Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.

1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK75 1111 0000 0016 0545 1001, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.

2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.

3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.

4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.

5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.

Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po

podpise kúpnej zmluvy.

Miesto prevzatia predmetu kúpy: Rozmarínova 6172/6, 934 01 Levice

Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.

Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.

Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.

6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.

7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

 

V Leviciach, dňa 29.1.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka