Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/226/2019

(FO) Bogdán Ján (24.10.1972)

Ul. M. Kukučína 1168, 93401 Levice

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.02.2020
Zverejnený v OV č.:
22/2020
Dlžník:
Ján Bogdán IČO 24.10.1972, , M. Kukučína 18, 934 01 Levice,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
30OdK/226/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/226/2019 S1676
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Deň vyhotovenia súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra: 20.01.2020

 Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR

číslo súpisovej zložky typ súpisovej zložky popis stavby súpisné číslo štát, obec kat. územie č. LV adresa spoluvlastnícky podiel súpisová hodnota majtetku
1. nehnuteľná vec Dom postavený na pozemku reg. "C" s parc. č. 1857, evidovanom na LV. č 2643, k. ú. Levice 1168 SR, Levice Levice 2643 Levice č. s. 1168 1/6 10 000,00 €
číslo súpisovej zložky typ súpisovej zložky druh pozemku parcela registra výmera štát, obec kat. územie č. LV parc. č. spoluvlastnícky podiel súpisová hodnota majtetku
2. nehnuteľná vec zastavaná plocha a nádvorie C 231 SR, Levice Levice 2643 1856    3/8  2 500,00 €
3. nehnuteľná vec zastavaná plocha a nádvorie C 120 SR, Levice Levice 2643 1857    3/8  2 500,00 €

 Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č. 101804900/2017 zo dňa 21.08.2017 a rozhodnutia 101469102/2018 zo dňa 31.07.2018

Opis a výška zabezpečených pohľadávok:

poradové číslo v zozname pohľadávok opis zabezpečenej pohľadávky výška zabezpečenej pohľadávky
1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby č. 200780174/2017 zo dňa 30.06.2017 za zdaňovacie obdobie rok 2016, dátum splatnosti dane 30.06.2017. Daň z príjmov fyzickej osoby nebola zaplatená v lehote splatnosti (§49 zákona č. 595/2003 Z. z. ) 147,05 Eur
2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby č. 202116779/2018 zo dňa 29.06.2018 za zdaňovacie obdobie rok 2017, dátum splatnosti dane 02.07.2018. Daň z príjmov fyzickej osoby nebola zaplatená v lehote splatnosti (§49 zákona č. 595/2003 Z. z. ) 206,71 €

Označenie zabezpečeného veriteľa: SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, IČO: 424995000014

JUDr. Marián Dobiš, správca