Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/512/2019

(FO) Tomková Valentina (25.12.1964)

Leles 346 , 07684 Leles

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.02.2020
Zverejnený v OV č.:
22/2020
Dlžník:
Tomková Valentina IČO 25.12.1964, , Leles 346, 07684 Leles,
Správca:
Mgr. Tomáš Szalontay , Pražská 4, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/512/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/512/2019 S1717
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Valentína Tomková, narodená: 25.12.1964, bytom: Leles 346, 076 84 Leles týmto oznamuje, že doposiaľ nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by bolo možné zaradiť do súpisu majetku všeobecnej alebo oddelenej podstaty.

V Košiciach, dňa 29.01.2020

Mgr. Tomáš Szalontay, správca