Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/572/2018

(FO) Trebatický Bohuš (12.06.1961)

Kočovce 573, 91631 Kočovce

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
04.02.2020
Zverejnený v OV č.:
23/2020
Dlžník:
Trebatický Bohuš IČO 12.06.1961, , Kočovce 573, 91631 Kočovce,
Správca:
JUDr. Peter Frajt , M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/572/2018
Spisová značka správcu:
40OdK/572/2018 S1070
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zámer zostaviť rozvrh výťažku

Správca úpadcu Bohuš Trebatický, nar. 12.6.1961, trvale bytom Beckovská Vieska 573, 916 31  Kočovce v súlade s ustanovením § 167u ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii po speňažení konkurznej podstaty oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Peter Frajt, správca