Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/271/2019

(FO) Bart Richard (29.03.1972)

Veľký Grob 22, 90301 Veľký Grob

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.02.2020
Zverejnený v OV č.:
23/2020
Dlžník:
Richard Bart IČO 29.03.1972, , Veľký Grob 22, 925 27 Veľký Grob,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany,
Spisová značka súdu:
36OdK/271/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/271/2019 S1220
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 14. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Richard Bart, narodený 29. 03. 1972, trvale bytom: 925 27 Veľký Grob 22. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 20. 08. 2019 v Obchodnom vestníku 160/2019.

V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Richard Bart, narodený 29. 03. 1972, trvale bytom: 925 27 Veľký Grob 22, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Piešťany 29. 01. 2020

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.