Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/759/2019

(FO) Hogajová Katarína (13.08.1970)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
05.02.2020
Zverejnený v OV č.:
24/2020
Dlžník:
Katarína Hogajová IČO 13.08.1970, , Prievidza 7/7, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Róbert Fatura , Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/759/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/759/2019 S628
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 31.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
                                 
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica, správca dlžníkaKatarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.          
         
                                 
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre zistenie majetku dlžníka.                  
                                 
Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza                  
                                 
V Považskej Bystrici, 31.01.2020                          
              JUDr. Róbert Fatura, správca