Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1003/2019

(FO) Bónová Silvia (07.07.1979)

Krahule 126 , 96701 Krahule

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.02.2020
Zverejnený v OV č.:
25/2020
Dlžník:
Silvia Bónová IČO 07.07.1919, , Krahule 126, 967 01 Krahule,
Správca:
, Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1003/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1003/2019 S1169
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Dlžník nevlastní žiadny majetok. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 03.02.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE k.s., správca