(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.02.2020
Zverejnený v OV č.:
26/2020
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o dražbe

JUDr. Lenka Ivanová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislava Bašternáka, nar.: 07.09.1972, trvale bytom: Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods. 1 písm. d/  Zákona č. 7/2005 z.Z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad Bratislava zo dňa 31.01.2020 a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 a § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o dražbe.

Navrhovateľ dražby

Navrhovateľom dražby je JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 51443384, zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky značka S 1811, správca v konkurznom konaní na majetok úpadcu: Ladislav Bašternák, nar.: 07.09.1972, trvale bytom: Námestie slobody č. 13, 811 06 Bratislava, na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.05.2019, sp. zn. 8K/14/2019 vyhlásený konkurz. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 95/2019 dňa 20.05.2019.

Dražobník

Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných dražbách“), a to:

JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 51443384, správca zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1811.

Určenie poradia a povahy konanej dražby

V zmysle § 17 ods.1 písm. c/ zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba nie je vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako prvé kolo.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

Dražba sa uskutoční dňa 16.03.2020 so začiatkom otvorenia o 11,00 hod.. Miestom konania dražby je Hotel Hradná Brána, Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava – m. č. Devín, konferenčná miestnosť v zadnej časti na prízemí budovy. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.

Označenie predmetu dražby

Súpisová zložka č.

Popis nehnuteľného majetku

 Hodnota

1

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR- 4izbový byt č. 4- C nachádzajúci sa na 4. poschodí Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1 (ďalej aj len ako „dom“), na pozemku parc. reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1,  trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 37764/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

1.543.392,44 EUR

2

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR – nebytový priestor č. PS1- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24  m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91  m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1716/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

30.735,35 EUR

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR – nebytový priestor č. PS2- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1800/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

30.393,16
EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR– nebytový priestor č. PS3- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1800/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

27.832,20
EUR

 

5

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR– nebytový priestor č. PS4- garáž, nachádzajúci sa v suteréne Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3, ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6, ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1, trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6, trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 1800/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

27.832,20
EUR

6

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 5701, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres Bratislava I, obec BA- m. č. STARÉ MESTO, k. ú. Staré Mesto, SR – nebytový priestor č. 2D, nachádzajúci sa na -2. poschodí Polyfunkčného domu so súp. č. 7603, orientačným č. vchodu 1, na pozemku parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č. 1744/5 o výmere 3492 m², zastavaná plocha a nádvorie, na adrese Radvanská 1, Bratislava, Slovenská republika.

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku nehnuteľnosti.

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. reg. „C“ evidované na katastrálnej mape č.:

1743/3- ostatná plocha o výmere 27 m²,

1743/6- ostatná plocha o výmere 24 m²,

1744/1- trvalý trávny porast o výmere 91 m²,

1744/5- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3492 m²,

1744/6- trvalý trávny porast o výmere 231 m²,

 

o veľkosti 556/1040234 k celku nehnuteľnosti.

 

9.333,16
 EUR

(ďalej spolu aj ako ,,nehnuteľnosti“ alebo „predmet dražby“) zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty Úpadcu (zverejnený dňa 25.7.2019 v Obchodnom vestníku č. 142/2019 v spojení s oznámením o opätovnom stanovení hodnoty majetku zverejnené v OV č. 20/2020 dňa 30.01.2020). Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, ktoré budú dražené spolu ako súbor nehnuteľností.

Opis a stav predmetu dražby

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Bratislava, obec Bratislava- mestská časť Staré Mesto. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Radvanskej ulici č. 1, v 6- podlažnej polyfunkčnej budove v „komplexe Bonaparte“ s dvomi podzemnými podlažiami a štyrmi nadzemnými podlažiami (ďalej aj ako „dom“ alebo „budova“). Dom bol odovzdaný do užívania v roku 2011. Budova je hlavne rezidenčný projekt, no nachádzajú sa v nej aj nebytové priestory. Prístup k objektu je z verejnej komunikácie. Základová doska, stĺpy, stropy, steny a schody budovy sú železobetónové monolitické. Objekt je zastrešený plochou strechou s hydroizolačnou vrstvou, zateplením a štrkovým zásypom. Fasáda je tvorená obkladovým materiálom Alucobond, ktorý je skombinovaný s obkladom z prírodného kameňa.

V spoločných priestoroch sú vnútorné omietky vápennocementové hladké, opatrené maľbou. Povrch podláh v spoločných priestoroch tvoria veľkoformátové kamenné platne. Okná v spoločných priestoroch sú hliníkové, vstupné dvere oceľovohliníkové. Vykurovanie, ohrev TÚV a vzduchotechnika v objekte sú centrálne, technológia sa nachádza v podzemných podlažiach. V suterénnych podlažiach sa nachádzajú garážové boxy uzavreté segmentovými bránami s vjazdom cez spoločné brány. Rozmery státí sú nadštandardné ( šírka min. 2,75 m). Objekt je vybavený výťahmi. Vstup do objektu je cez vstupnú halu s recepciou s 24 hod. strážnou službou.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu, spoluvlastnícky podiel je 37764/1040234.

Spoločnými časťami domu sú hlavne základy domu, strechy, obvodové múry, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, priečelia, vchody, schodiská, chodby, predsiene, haly, závetria a pod..

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové prípojky, odpadové stúpačky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, elektrický vrátnik vrátane rozvodov a pod..

Príslušenstvo domu je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu a pritom nie je stavebnou súčasťou bytového domu.

Predmetný byt č. 4-C sa nachádza na 4. podlaží, pozostáva z obývacej veľkopriestorovej haly s kuchyňou a jedálenským kútom, spálne, dvoch izieb, chodby, dvoch kúpeľní, dvoch šatníkov, špajze, práčovne so sušiarňou (technickej miestnosti). Celková výmera podlahovej plochy bytu je 377,64 m². K bytu patria dve veľkoplošné terasy s výhľadom na mesto, výmera terás je 111,02 m², pričom táto sa do podlahovej plochy bytu nezapočítava. Povrchy podláh v obývacej hale s kuchyňou, v chodbe a hygienických zariadeniach sú tvorené veľkorozmerovými platňami z prírodného kameňa. V spálni sú na podlahe veľkoplošné drevené parkety. Chýbajú podlahové krytiny v dvoch izbách. Steny a stropy obytných miestností sú upravené stierkovou omietkou, ktorá je opatrená maľbou, v niektorých miestnostiach tapetami. V hygienických zariadeniach je vyhotovený obklad stien platňami z prírodného kameňa. Stropy sú sadrokartónové so zapustenými svietidlami. Vstupné dvere sú drevené, bezpečnostné. Okná a posuvné balkónové dvere sú hliníkové na celú výšku miestností. Vykurovanie bytu je z centrálnej kotolne, je podlahové, teplovodné s reguláciou teploty v byte. Ohrev TÚV je centrálny. V byte je nainštalovaná vzduchotechnika, prieduchy sú zaústené do podhľadov. Rozvody elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže sú pod omietkou. Byt je zabezpečený zabezpečovacím zariadením. V obývacej miestnosti sa nachádza neobložené krbové teleso. Byt je bez zariaďovacích predmetov, interiérových dverí, armatúr a kuchynskej linky. Terasa je vydláždená kamennými doskami, nachádza sa tu pestovaný trávnik. Bytový dom je veľmi dobre udržiavaný, Bytový dom a byt sú vo veľmi dobrom stavebnotechnickom stave, vyžaduje sa dozariadenie bytu.

Garáž č. PS1 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS2, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. V garáži sa nachádza WC, sprcha a umývadlo. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 17,16 m².

Garáž č. PS2 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS1, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 18 m².

Garáž č. PS3 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS4, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 18 m².

Garáž č. PS4 sa nachádza v suteréne budovy. Garáž je prepojená s priestorom č. PS3, uzatvorená spoločnou segmentovanou garážovou bránou s otváraním na diaľkové ovládanie. Podlaha je betónová. Vjazd do spoločných garáží je cez spoločnú vjazdovú rampu. Podlahová plocha je 18 m².

V garážach je zavedená svetelná elektroinštalácia.

Nebytový priestor- skladový priestor č. 2D sa nachádza na -2.p., je oddelený stenami, uzavretý dverami. Podlaha je z dosiek z prírodného kameňa. Podlahová plocha je 5,56 m².

Pozemky- zapísané na LV č. 5701 v okrese Bratislava, obec Bratislava, mestská časť Staré Mesto, na ulici Radvanská. Pozemok parc. č. 1744/5 je zastavaný polyfunkčným objektom so súp. č. 7603. Na pozemku parc. č. 1743/3, 1743/6, 1744/1, 1744/6 sa nachádzajú vonkajšie úpravy. Pozemok je mierne svahovitý, prístup je z ulice Radvanskej, Riznerovej a ulice Medzierka. Pripojenie je možné na všetky inžinierske siete.

Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

Záložné práva: Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné práva; Vecné bremená: Na predmete dražby neviaznu žiadne vecné bremená; Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: Na predmete dražby neviaznu žiadne nájomné práva. 

Odhadná alebo zistená cena

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností č. 10/2020 zo dňa 20.01.2020, vyhotovený znalcom  Ing. Mgr. Jana Pecníková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom znalca 912690 (ďalej v texte len „Znalecký posudok“) na sumu:

 1. 1.543 392,44 EUR ( milión päťstoštyridsaťtritisíc tristodeväťdesiatdva EUR štyridsaťštyri centov) na súpisovú zložku majetku č. 1
 2. 30.735,35 EUR (tridsaťtisícsedemstotridsaťpäť EUR tridsaťpäť centov) na súpisovú zložku majetku č. 2
 3. 30.393,16 EUR (tridsaťtisíctristodeväťdesiattri EUR šestnásť centov) na súpisovú zložku majetku č. 3
 4. 27.832,20  EUR (dvadsaťsedemtisícosemstotridsaťdva EUR dvadsať centov) na súpisovú zložku majetku č. 4
 5. 27.832,20 EUR (dvadsaťsedemtisícosemstotridsaťdva EUR dvadsať centov) na súpisovú zložku majetku č. 5
 6. 9.333,16 EUR (deväťtisíctristotridsaťtri EUR šestnásť centov) na súpisovú zložku majetku č. 6

Celková cena/všeobecná hodnota predmetu dražby zaokrúhlene:  1.670.000 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiattisíc eur).

Poradie draženia jednotlivých nehnuteľností

Nehnuteľnosti- súpisové zložky majetku č. 1 až 6 sa budú dražiť spolu ako súbor nehnuteľností.

Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

Najnižšie podanie: 1.670.000 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemdesiattisíc eur).

Najnižšie prihodenie: 3000 EUR  (slovom: tritisíc eur).

Dražobná zábezpeka

Výška zábezpeky: 49.000,- EUR (slovom:  štyridsaťdeväťtisíc eur).

Spôsob zloženia zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka, v hotovosti dražobníkovi, notárska úschova, banková záruka.

Bankové spojenie dražobníka: Tatra banka, a.s.

Číslo bankového účtu: (IBAN): SK08 1100 0000 0029 4107 0333

Variabilný symbol: dátum narodenia alebo IČO

Poznámka pri vklade na bankový účet: Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky, 8K/14/2019- Dražba

Miesto zloženia dražobnej zábezpeky u dražobníka: Pred dražbou v kancelárii dražobníka na adrese Plynárenská 1, 821 09 Bratislava v čase od 08:00 hod. do 15.00 hod. po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. V deň konania dražby: na mieste konania dražby najskôr 30 min. pred začatím dražby až do otvorenia dražby.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:

 1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky;
 2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky;
 3. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka;
 4. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi;
 5. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – doklad vystavený dražobníkom.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku najneskôr do 15 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby a to bezhotovostným prevodom  na účet označený účastníkom dražby.

Možnosť vrátenia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: nie

Poznámka: zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty.

V prípade neuhradenia ceny dosiahnutej vydražením v plnej výške v stanovenej lehote, celá dražobná zábezpeka vydražiteľa prepadá v prospech konkurznej podstaty.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

V zmysle § 26 ods. 3 až ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby, najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Notár osvedčujúci priebeh dražby

Notárom osvedčujúcim priebeh dražby je JUDr. Ondrej Ďuriač, notársky úrad so sídlom Rajská 2336/3,
81108 Bratislava, notár.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadku predmetu dražby zabezpečuje správca. Termíny obhliadky predmetu dražby sú stanovené na:

1. 2.3.2020 od 10,00 hod. do 12,00 hod.

2. 3.3.2020 od 12,00 hod. do 14,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia u správcu vopred, najneskôr 28.02.2020  na  tel. čísle 00421 908 376 145, PO-PI: 8,00-15,00 hod. za účelom vytvorenia poradovníka záujemcov o obhliadku. V zmysle § 1 ods. 2 a § 13 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. Organizačné opatrenia: preukázanie totožnosti.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách:

´´(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.“

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

V Bratislave, dňa 05.02.2020

Dražobník/Navrhovateľ:

JUDr. Lenka Ivanová,  správca