(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.02.2020
Zverejnený v OV č.:
26/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Mária Domčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde  Prešov, č. k.5K/14/2019, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: SK91 0200 0000 0036 4051 9859 vedený vo VÚB, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 JUDr. Mária Domčeková, správca.