Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2019

(FO) Fiedorová Alena (04.04.1980)

Prešov , 08001 Prešov

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.02.2020
Zverejnený v OV č.:
26/2020
Dlžník:
Fiedorová Alena IČO 04.04.1980, , Prešov -, 08001 Prešov,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/366/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/366/2019 S1696
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponukové konanie v zmysle § 167n a 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako správca dlžníka – Alena Fiedorová, nar. 04.04.1980, 080 01 Prešov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/366/2019 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ZKR ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty.

Predmet: nehnuteľnosť tvoriaca súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 až 6 v súpise všeobecnej podstaty, ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 153/2019 zo dňa 09.08.2019 a to nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosti - pozemky  

Por. číslo

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

 Katastrálne územie

Číslo LV

Parcela reg. / Parcelné číslo

Podiel

Súpisová hodnota v EUR  

Dôvod zapísania do súpisu

Poznámky

Deň zapísania do súpisu

1

záhrada

493

SR

LIPANY

Lipany

4286

211

1/144

7,20 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

 

6.8.2019

2

zastavaná plocha a nádvorie

270

SR

LIPANY

Lipany

4286

212

1/144

3,97 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 212 je evidovaný  na LV č. 2650

6.8.2019

 

Nehnuteľnosti - pozemky  

Por. číslo

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

 Katastrálne územie

Číslo LV

Parcela reg. / Parcelné číslo

Podiel

Súpisová hodnota  m2/EUR  

Dôvod zapísania do súpisu

Poznámky

Deň zapísania do súpisu

3

zastavaná plocha a nádvorie

330

SR

LIPANY

Lipany

421

204

1/144

4,85 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 204 je evidovaný  na LV č. 2569

6.8.2019

4

záhrada

130

SR

LIPANY

Lipany

421

205

1/144

1,91 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

 

6.8.2019

5

záhrada

749

SR

LIPANY

Lipany

421

206/ 1

1/144

11,02 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

 

6.8.2019

 

 

 

Stavby

Por. číslo

Popis

Štát

Obec

Súpisné číslo

Katastrálne územie

Číslo LV

Podiel

Parcelové číslo

Súpisová hodnota EUR 

Dôvod zapísania do súpisu

Poznámky

Deň zapísania do súpisu

6

Rodinný dom

SR

LIPANY

308

Lipany

2569

1/24

204

 4 118,00 €

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 308 je evidovaná na LV č. 421

6.8.2019

(ďalej len „Predmet ponuky“)

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.

Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty Predmetu ponuky.

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).

Písomnú ponuku je možné doručiť  poštou alebo aj osobne  (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01 Prešov, s označením „Ponukové konanie – I. kolo, 2OdK/366/2019.“

Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kalman@itrust.sk.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kalman@itrust.sk.

Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.

UPOZORNENIE: Náklady spojené s prevodom Predmetu ponuky (nehnuteľnosti), ktoré sú bližšie špecifikované v Podmienkach ponukového konania - čl. II bod 11., znáša nadobúdateľ (úspešný záujemca).

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca