Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/17/2020

(FO) Meliš Miroslav (23.11.1994)

Ivanka pri Nitre , 95112 Ivanka pri Nitre

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
07.02.2020
Zverejnený v OV č.:
26/2020
Dlžník:
Miroslav Meliš IČO 23.11.1994, , - -, 951 12 Ivanka pri Nitre,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
23OdK/17/2020
Spisová značka správcu:
23OdK/17/2020 S 1235
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka: Miroslav Meliš, nar. 23.11.1994, bytom 951 12 Ivanka pri Nitre, t.č. 951 03 Čeľadice 424, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: henrieta.slavkovska@stonline.sk, prípadne telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

 

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca  dlžníka