Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
10.02.2020
Zverejnený v OV č.:
27/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Radvanská 1, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme, že dňa 5.2.2020 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO: 47 258 713, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, s prihlásenou sumou 1 537,78 eura, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.