Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
10.02.2020
Zverejnený v OV č.:
27/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Radvanská 1, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Stavba Všeobecná podstata Stavba - Garáž, so súpisným č. 5854, evidovaná na liste vlastníctva č. 7725, vedený Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, postavená na parcele registra "C", parc. č. 6825/54, spoluvlastnícky podiel 1/2. 4000.00       Nie
Pozemok Všeobecná podstata pozemok parcely registra "C" parc. č. 6825/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 7725, Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel 1/2 600.00       Nie