Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
10.02.2020
Zverejnený v OV č.:
27/2020
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 0, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR

V konkurznej veci úpadcu, a to Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada, ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 28OdK/53/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa

POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

Por. č.

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Popl. z omeškania

Náklady z uplatnenia

spolu

1.

6 €

    218,26 €

              42,04 €

                0

            261,11 €

527,41€

2.

584,83 €

    638,94 €

              4001,55 €

                0

            668,25 €

5893,57 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca