Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.02.2020
Zverejnený v OV č.:
27/2020
Dlžník:
Miroslav Kunkela IČO 24.11.1951, , Čeľadice 221, 95103 Čeľadice,
Správca:
, 1. Mája 6, 94360 Nána,
Spisová značka súdu:
23OdK/125/2018
Spisová značka správcu:
23OdK/125/2018 S1645
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 23OdK/125/2018 zo dňa 04.01.2019, zverejnený v OV č. 8/2019 dňa 11.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Miroslav Kunkela, nar.: 24.11.1951, bytom Čeľadice, 951 03 Čeľadice, a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.

Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár