Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Chotěborská Eva IČO 01.01.1947, , Obrancov mieru 6255/6, 07101 Michalovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/23/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/23/2020 S1566
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924

 

Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk