Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/23/2020

(FO) Chotěborská Eva (01.01.1947)

Obrancov mieru 6255/6 , 07101 Michalovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Chotěborská Eva IČO 01.01.1947, , Obrancov mieru 6255/6, 07101 Michalovce,
Správca:
JUDr. Michael Medviď , Wurmova 1131/4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/23/2020
Spisová značka správcu:
31OdK/23/2020 S1566
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Vo vyššie označenej konkurznej veci podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamujem účastníkom konania, ich zástupcom a ďalším oprávneným osobám, že môžu nahliadať do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenej veci, na vyššie uvedenej adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok  počas úradných hodín od 10.00 hod do 16.00 hod.  Plánovaný termín nahliadnutia do spisu prosím vopred oznámte.  

Kontakty: 0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

 

Správca JUDr. Michael Medviď