Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/242/2019

(FO) Hícová Anežka (01.06.1935)

239 , 93504 Devičany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Anežka Hícová IČO 01.06.1935, , Devičany 239, 935 04 Devičany,
Správca:
JUDr. Marian Dobiš , Sládkovičova 1, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/242/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/242/2019 S1676
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 30.01.2020

Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR

číslo súpisovej zložky typ súpisovej zložky druh pozemku parcela registra výmera štát, obec kat. územie č. LV parc. č. spoluvlastnícky podiel súpisová hodnota majtetku
1. nehnuteľná vec záhrada C 352 SR, Devičany Dolné Devičany 404 219 1/1 700,00 €
2. nehnuteľná vec záhrada C 335 SR, Devičany Dolné Devičany 404 220 1/1 670,00 €
3. nehnuteľná vec záhrada C 24 SR, Devičany Dolné Devičany 404 224/2 1/1 50,00 €
4. nehnuteľná vec záhrada C 230 SR, Devičany Dolné Devičany 404 231 1/1 460,00 €
5. nehnuteľná vec záhrada C 253 SR, Devičany Dolné Devičany 404 344/2 1/1 505,00 €
6. nehnuteľná vec záhrada C 588 SR, Devičany Dolné Devičany 404 353/4 1/1 1 180,00 €
7. nehnuteľná vec záhrada C 374 SR, Devičany Dolné Devičany 404 558/3 1/1 750,00 €
8. nehnuteľná vec záhrada C 496 SR, Devičany Dolné Devičany 404 590/3 1/1 1 000,00 €
9. nehnuteľná vec vinica C 500 SR, Devičany Dolné Devičany 404 875/3 1/1 1 500,00 €
10. nehnuteľná vec záhrada C 599 SR, Devičany Dolné Devičany 404 1171/1 1/1 1 200,00 €
11. nehnuteľná vec záhrada C 118 SR, Devičany Dolné Devičany 610 225 1/1 472,00 €
12. nehnuteľná vec záhrada C 64 SR, Devičany Dolné Devičany 610 226 1/1 256,00 €
13. nehnuteľná vec záhrada C 428 SR, Devičany Dolné Devičany 610 230 1/1 1 710,00 €
14. nehnuteľná vec zastavaná plocha a nádvorie C 39 SR, Devičany Dolné Devičany 610 1087/1 1/1 400,00 €

JUDr. Marián Dobiš, správca