Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/25/2017

(FO) Palán Jindřich (22.10.1958)

Čakajovce 439, 95143 Čakajovce

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Palán Jindřich IČO 22.10.1958, , Čakajovce 439, 95143 Čakajovce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdK/25/2017
Spisová značka správcu:
32OdK/25/2017 S1431
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom: Štefánikova tr.79, 949 01 Nitra, ako konkurzný správca dlžníka: Jindřich Palán , nar. 22.10.1958 , bytom Čakajovce 439, 951 43 Čakajovce, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa: 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika , IČO: 00 151 653 , s prihlásenou celkovou sumou: 21 489,08 EUR, bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Ing. Jana Fülöpová, správca