Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/25/2017

(FO) Palán Jindřich (22.10.1958)

Čakajovce 439, 95143 Čakajovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Palán Jindřich IČO 22.10.1958, , Čakajovce 439, 95143 Čakajovce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdK/25/2017
Spisová značka správcu:
32OdK/25/2017 S1431
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 12.07.2017, č.k.  32OdK/25/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 19.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jindřich Palán, nar. 22.10.1958, bytom Čakajovce 439, 951 43 Čakajovce (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zn. správcu: S 1431 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka:

Hnuteľné veci:

  • 1. Auto Škoda Felícia, rok výroby 1996, výrobné číslo TMBEGF413S0070445, evidenčné číslo NR098FK, hodnota 200 Eur

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka takýto návrh bezodkladne predniesli správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.  

Ing. Jana Fülöpová