Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/40/2017

(FO) Šabo Andrej (04.07.1991)

Brezová 2004, 95301 Zlaté Moravce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Šabo Andrej IČO 04.07.1991, , Brezová 2004 / 10, 95301 Zlaté Moravce,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
27OdK/40/2017
Spisová značka správcu:
27OdK/40/2017 S1431
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.09.2017, sp. zn.: 27OdK/40/2017 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2017 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 27.09.2017“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Andrej Šabo, nar. 04.07.1991, bytom Brezová 10, 95301 Zlaté Moravce, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.

V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

 

Ing. Jana Fülöpová, správca