Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.02.2020
Zverejnený v OV č.:
28/2020
Dlžník:
Mészároš Ladislav IČO 12.12.1961, , Vnútorná okružná 2897/54, 94501 Komárno,
Správca:
Ing. Radoslava Kovácsová , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
23OdK/101/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/101/2019 S1860
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 23OdK/101/2019 na majetok dlžníka: Ladislav Mészároš, nar. 12.12.1961, bytom Vnútorná okružná 2897/54, 945 01 Komárno, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR) oznamujem, že:

konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ladislav Mészároš, nar. 12.12.1961, bytom Vnútorná okružná 2897/54, 945 01 Komárno k o n č í .

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

Ing. Radoslava Kovácsová, správca