Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
13.02.2020
Zverejnený v OV č.:
30/2020
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 0, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož - Záhrada (ďalej len "dlžník")

Právny titul: Peugeot 306 - špz: KN176EO - VIN: VF37AKFXT32743918 - dočasne vyradené z evidencie /§ 24a ods. 1 písm. a) zák. č. 725/2007 Z.z./ - súpisová hodnota 400 eur - podiel dlžníka 1/1 v BSM

Celková suma: 400 eur

Deň vylúčenia: 10.2.2020

Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania

JUDr. Suchanová Vlasta, správca