Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.02.2020
Zverejnený v OV č.:
32/2020
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
, 1. Mája 6, 94360 Nána,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S1645
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 27OdK/141/2018 zo dňa 27.06.2018, zverejnený v OV č. 128/2020 dňa 04.07.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Ing Juraj Kleman, nar.: 29.04.1963, bytom Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo, a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.

Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár