Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/858/2019

(FO) Marečková Gabriela, Mgr. (04.12.1974)

Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.02.2020
Zverejnený v OV č.:
34/2020
Dlžník:
Marečková Gabriela, Mgr. IČO 04.12.1974, , Piaristická 262/17, 91101 Trenčín,
Správca:
JUDr. Bohuslav Gelatka , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/858/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/858/2019 S1582
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

V konkurznej veci dlžníčky: Mgr. Gabriela Marečková, rod. Sršňová, nar. 04.12.1974, trvale bytom Piaristická 262/17, 911 01 Trenčín, týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 JUDr. Bohuslav Gelatka, správca