Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/356/2019

(FO) Hradecký Róbert (07.05.1981)

Nová Lesná 288, 05986 Nová Lesná

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.02.2020
Zverejnený v OV č.:
34/2020
Dlžník:
Róbert Hradecký IČO 07.05.1981, , M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná ,
Správca:
JUDr. Ivana Križová Červenáková , Metodova 3331/12, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/356/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/356/2019 S1747
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.5.2019, sp. zn.: 5OdK/356/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Róbert Hradecký, nar. 07.05.1981, trvale bytom M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 100/2019 dňa 27.5.2019. 

V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ako správca majetku dlžníka Róbert Hradecký, nar. 07.05.1981, trvale bytom M. R. Štefánika 288, 059 86 Nová Lesná po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Prešove, dňa 15.2.2020


JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca