Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/672/2019

(FO) Oláhová Viera (25.04.1946)

Horná 43 , 98101 Hnúšťa

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.02.2020
Zverejnený v OV č.:
34/2020
Dlžník:
Oláhová Viera IČO 25.04.1946, , Horná 43, 98101 Hnúšťa,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
4OdK/672/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/672/2019 S1856
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.07.2019, sp. zn. 4OdK/672/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 132/2019 zo dňa 11.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Viera Oláhová, nar. 25.04.1946, trvale bytom Horná 43, 981 01 Hnúšťa (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').

Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“

Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.

Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Viera Oláhová, nar. 25.04.1946, trvale bytom Horná 43, 981 01 Hnúšťa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Insolvency services, k.s., správca