Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/53/2020

(FO) Bundová Žaneta (30.05.1980)

Košice-Luník IX , 04011 Košice-Luník IX

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.02.2020
Zverejnený v OV č.:
34/2020
Dlžník:
Žaneta Bundová IČO 30.05.1980, , - -, 040 11 Košice - Luník IX,
Správca:
, Rázusova 1, 040 01 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/53/2020
Spisová značka správcu:
26OdK/53/2020 S1169
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Žaneta Bundová, nar. 30.05.1980, trvale bytom Košice-Luník IX, 040 11 Košice, si touto cestou správca dovoľuje oznámiť, že v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., na adrese Rázusova 1, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 02/50 20 29 11.

 

V Košiciach, dňa 14.02.2020

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca