(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
20.02.2020
Zverejnený v OV č.:
35/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Mária Domčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde  Prešov, č. k.5K/14/2019, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 03.04.2020 (piatok) o 14:00 hod. na adrese: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,

4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,

5. Záver.

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Mária Domčeková, správca