Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/759/2019

(FO) Hogajová Katarína (13.08.1970)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
20.02.2020
Zverejnený v OV č.:
35/2020
Dlžník:
Katarína Hogajová IČO 13.08.1970, , Prievidza 7/7, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Róbert Fatura , Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/759/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/759/2019 S628
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/759/2019-14 zo dňa 26.11.2019, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 233/2019 dňa 03.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo zoznamu majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 29.07.2019, zoznamu veriteľov zo dňa 06.11.2019, osobného stretnutia s dlžníkom z 20.01.2020, zo súčinnosti s tretími osobami, vlastného šetrenia, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 06.10.2016 predloženej dlžníkom) zistil, že s odkazom na ust. § 167p ZKR, konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Katarína Hogajová, rod. Hanusková, nar. 13.08.1970, trvale bytom Prievidza, končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

V Považskej Bystrici, dňa 17.02.2020

JUDr. Róbert Fatura, správca