Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/34/2020

(FO) Beláková Klára (20.05.1947)

Dóžova 742/17 , 93701 Želiezovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.02.2020
Zverejnený v OV č.:
36/2020
Dlžník:
Beláková Klára IČO 20.05.1947, , Dóžova 742/17 0, 93701 Želiezovce,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Geňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
23OdK/34/2020
Spisová značka správcu:
23OdK/34/2020 S1959
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v ČSOB, a. s., číslo účtu/IBAN: SK15 7500 0000 0040 2774 5617. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Lucia Kolníková, správca