Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/41/2020

(FO) Danihel Zoran (24.10.1990)

Nové Zámky , 94001 Nové Zámky

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.02.2020
Zverejnený v OV č.:
36/2020
Dlžník:
Danihel Zoran IČO 24.10.1990, , Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Geňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
29OdK/41/2020
Spisová značka správcu:
29OdK/41/2020 S1959
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v ČSOB, a. s., číslo účtu/IBAN: SK15 7500 0000 0040 2774 5617. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Lucia Kolníková, správca