Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/95/2019

(FO) Kollárová Jaroslava (25.04.1956)

Gojdičova 476/9 , 92041 Leopoldov

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.02.2020
Zverejnený v OV č.:
36/2020
Dlžník:
Kollárová Jaroslava IČO 25.04.1956, , Gojdičova 476/9, 92041 Leopoldov,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/95/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/95/2019 S1527
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Jaroslava Kollárová, nar.: 25.04.1956, bytom Gojdičova 476/9, 920 41 Leopoldov, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/95/20019, týmto v zmysle ust. § 167u zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku v konkurze.

Návrh rozvrhu výťažku v konkurze je veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle kancelárie správcu, ak veritelia prejavia záujem sa s návrhom rozvrhu výťažku oboznámiť.