Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/847/2019

(FO) Koky Pavol (18.02.1969)

Mengusovce 162 , 05936 Mengusovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.02.2020
Zverejnený v OV č.:
36/2020
Dlžník:
Koky Pavol IČO 18.02.1969, , Mengusovce 162, 05936 Mengusovce,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/847/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/847/2019 S1696
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Motorové vozidlo

Por. číslo

Druh

Popis

Približný rok výroby

Stav

Súpisová hodnota v EUR 

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do súpisu

Miesto

1

motorové vozidlo

CITROEN XANTIA, ečv: PP871DT, VIN VF7X16C00036C3376, červená metalíza

1996

Pojazdné

500   

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

18.02.2020

bydlisko dlžníka