Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/74/2020

(FO) Patkaňová Anna (26.05.1976)

Štefaniková 684/7 , 08501 Bardejov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
21.02.2020
Zverejnený v OV č.:
36/2020
Dlžník:
Patkaňová Anna IČO 26.05.1976, , Štefaniková 7/684, 085 01 Bardejov,
Správca:
JUDr. Miloš Hnat , Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/74/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/74/2020 S911
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oprava chyby v písaní 

Zverejnením zo dňa 17.2.2020 v Obchodnom vestníku SR č. 32/2020 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, oznamy správcov pod sp. zn. K014748 v konkurznej veci sp. zn. 5OdK/74/2020 bolo zverejnené oznámenie o tom, kedy a kde možno nahiadnuť do spisu, pričom z dôvodu chyby v písaní bolo v texte oznámenia ako aj v nadpise v uvedené chybné meno dlžníka "Alena", pričom správne malo byť  uvedené meno "Anna".    

 

V Prešove, dňa 18.2.2020

                                                                                                                     JUDr. Miloš Hnat, správca