Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.02.2020
Zverejnený v OV č.:
37/2020
Dlžník:
Pénzešová Júlia IČO 07.08.1957, , Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/126/2017
Spisová značka správcu:
31OdK/126/2017 S1431
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Júlia Pénzešová, 07.08.1957, Žerotínova Bašta 19, 94002 Nové Zámky, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa: 

Home Credit Slovakia, a.s. Teplická 7434/147, 92122 Piešťany, Slovenská republika, IČO:36234176, bola prijatá s prihlásenou celkovou sumou: 1391,13 EUR a bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Ing. Jana Fülöpová, správca